แสดงความคิดเห็น (Comment)

Preventive effect of Nile tilapia hydrolysate against oxidative damage of HepG2 cells and DNA mediated by H2O2 and AAPH.

  • ชื่อผลงานวิจัย : Preventive effect of Nile tilapia hydrolysate against oxidative damage of HepG2 cells and DNA mediated by H2O2 and AAPH.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Preventive effect of Nile tilapia hydrolysate against oxidative damage of HepG2 cells and DNA mediated by H2O2 and AAPH.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุธาสินี ญาณภักดี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่