แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไก่ไข่พันธุ์ HIXEC BROWN ในพื้นที่การจัดการเรียนการสอนสำรางทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไก่ไข่พันธุ์ HIXEC BROWN ในพื้นที่การจัดการเรียนการสอนสำรางทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of Environmental Factors on Growth and Yield of HIXEC BROWN Hens in the Field of Instructional Management Uttaradit Rajabhat University
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. พัฒนา สมนิยาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์