แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากเตียงผู้ป่วยได้ด้วย Kinect

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากเตียงผู้ป่วยได้ด้วย Kinect
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Kinect patient prototype development project for patients unable to move from bed to bed.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย อภิศักดิ์ พรหมฝาย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์