แสดงความคิดเห็น (Comment)

การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ้น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

  • ชื่อผลงานวิจัย : การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ้น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Participatory Integration in Community-Based Land Management in Huay Mui, Pineapple District, Uttaradit Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ครรชิต พิระภาค
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์