แสดงความคิดเห็น (Comment)

เครื่องกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วยการควบคุมความยาวคลื่นแสงจากหลอดไฟ LED กรณีศึกษาผักนางแลว

  • ชื่อผลงานวิจัย : เครื่องกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วยการควบคุมความยาวคลื่นแสงจากหลอดไฟ LED กรณีศึกษาผักนางแลว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Plant growth stimulator by controlling wavelength of light from LED light.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย วีระพล คงนุ่น
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์