แสดงความคิดเห็น (Comment)

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

  • ชื่อผลงานวิจัย : การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Strengthening Organic Rice Growers in Korum District, Pichai District, Uttaradit Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ยุพิน เถื่อนศรี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์