แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาวัสดุดูดซับเม็ดซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาวัสดุดูดซับเม็ดซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of Silica Pellets Adsorbent from Agricultural Wastes
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ดวงดาว จันทร์เนย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร