แสดงความคิดเห็น (Comment)

Micro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

  • ชื่อผลงานวิจัย : Micro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Micro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ