แสดงความคิดเห็น (Comment)

Molecular and Crystal Structures of alpha,alpha,beta-Trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A Partial Racemate

  • ชื่อผลงานวิจัย : Molecular and Crystal Structures of alpha,alpha,beta-Trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A Partial Racemate
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Molecular and Crystal Structures of alpha,alpha,beta-Trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A Partial Racemate
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. ณวงค์ บุญนาค
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ