แสดงความคิดเห็น (Comment)

Five different colours solid-state fluorescence of azastilbenes: a new push-pull pi-conjugated system

  • ชื่อผลงานวิจัย : Five different colours solid-state fluorescence of azastilbenes: a new push-pull pi-conjugated system
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Five different colours solid-state fluorescence of azastilbenes: a new push-pull pi-conjugated system
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. ณวงค์ บุญนาค
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ