แสดงความคิดเห็น (Comment)

การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตารช์มันสำปะหลัง

  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตารช์มันสำปะหลัง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production of Functional Drink Containing Isomalto-Oligosaccharide from Cassva Starch
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สันทัด วิเชียรโชติ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์