แสดงความคิดเห็น (Comment)

คุณภาพการดูแลระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับปานกลางและรุนแรงไปยังศูนย์อุบัติเหตุโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินไทย

  • ชื่อผลงานวิจัย : คุณภาพการดูแลระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับปานกลางและรุนแรงไปยังศูนย์อุบัติเหตุโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Quality of care during the transferal of patients with moderate and severe traumatic brain injury to designated trauma center by Thai emergency medical service personnel
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว จินตนา ดำเกลี้ยง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์