แสดงความคิดเห็น (Comment)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • ชื่อผลงานวิจัย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร โอภาส พิมพา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์