แสดงความคิดเห็น (Comment)

การผลิตโปรตีนลูกผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางชีวภาพของกลาสไอโอโนเมอร์เพื่อใช้ในการแพทย์และทันตกรรม

  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตโปรตีนลูกผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางชีวภาพของกลาสไอโอโนเมอร์เพื่อใช้ในการแพทย์และทันตกรรม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production of recombinant protein for enhance biological property of glass ionomer cement for medical and dental applications
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร อุรีพร เล็กกัต
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์