แสดงความคิดเห็น (Comment)

ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปากของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้

  • ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปากของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปากของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่