แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลของการเสริมสมุนไพรผสม (เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์? ) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของ แม่สุกร และลูกสุกร

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการเสริมสมุนไพรผสม (เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์? ) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของ แม่สุกร และลูกสุกร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Efficacy of herbal mixture (Herbatob-Mix?) supplementation in diets on productive performance of sows and their piglets
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น