แสดงความคิดเห็น (Comment)

พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพจากพลาสติกชีวภาพผสมยางพารา

  • ชื่อผลงานวิจัย : พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพจากพลาสติกชีวภาพผสมยางพารา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพจากพลาสติกชีวภาพผสมยางพารา
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่