แสดงความคิดเห็น (Comment)

คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร

  • ชื่อผลงานวิจัย : คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่