แสดงความคิดเห็น (Comment)

Direct bioconversion of rice residue from canteen waste into lipids by new amylolytic oleaginous yeast Sporidiobolus pararoseus KX709872.

  • ชื่อผลงานวิจัย : Direct bioconversion of rice residue from canteen waste into lipids by new amylolytic oleaginous yeast Sporidiobolus pararoseus KX709872.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Direct bioconversion of rice residue from canteen waste into lipids by new amylolytic oleaginous yeast Sporidiobolus pararoseus KX709872.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่