แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มกึ่งสำเร็จรูป.

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มกึ่งสำเร็จรูป.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มกึ่งสำเร็จรูป.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่