แสดงความคิดเห็น (Comment)

การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง.

  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่