แสดงความคิดเห็น (Comment)

Comparison of Ultrasonic Extraction with Conventional Extraction Methods of Phenolic Compounds in Longan(Euphoria longana Lamk.) Seed.

  • ชื่อผลงานวิจัย : Comparison of Ultrasonic Extraction with Conventional Extraction Methods of Phenolic Compounds in Longan(Euphoria longana Lamk.) Seed.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Comparison of Ultrasonic Extraction with Conventional Extraction Methods of Phenolic Compounds in Longan(Euphoria longana Lamk.) Seed.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่