แสดงความคิดเห็น (Comment)

การผลิตแคปหมูปรุงรสน้ำพริกหนุ่มอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตแคปหมูปรุงรสน้ำพริกหนุ่มอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การผลิตแคปหมูปรุงรสน้ำพริกหนุ่มอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่