แสดงความคิดเห็น (Comment)

การยกระดับน้ำพริกหนุ่มให้ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล

  • ชื่อผลงานวิจัย : การยกระดับน้ำพริกหนุ่มให้ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การยกระดับน้ำพริกหนุ่มให้ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่