แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาฟิล์มกักเก็บสารจากแป้งข้าวและการนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดชนิดแถบสีแบบใหม่สำหรับตรวจวัดระดับการหืน

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาฟิล์มกักเก็บสารจากแป้งข้าวและการนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดชนิดแถบสีแบบใหม่สำหรับตรวจวัดระดับการหืน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาฟิล์มกักเก็บสารจากแป้งข้าวและการนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดชนิดแถบสีแบบใหม่สำหรับตรวจวัดระดับการหืน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่