แสดงความคิดเห็น (Comment)

การวิเคราะห์สารป้องกันปลวกแบบธรรมชาติจากขี้เลื่อยไม้สัก

  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์สารป้องกันปลวกแบบธรรมชาติจากขี้เลื่อยไม้สัก
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การวิเคราะห์สารป้องกันปลวกแบบธรรมชาติจากขี้เลื่อยไม้สัก
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่