แสดงความคิดเห็น (Comment)

การใช้โปรตีน/ไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงคุณภาพขนมปังขาไก่

  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้โปรตีน/ไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงคุณภาพขนมปังขาไก่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การใช้โปรตีน/ไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงคุณภาพขนมปังขาไก่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่