แสดงความคิดเห็น (Comment)

การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

  • ชื่อผลงานวิจัย : การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่