แสดงความคิดเห็น (Comment)

กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดกระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัด

  • ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดกระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดกระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัด
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่