แสดงความคิดเห็น (Comment)

Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production.

  • ชื่อผลงานวิจัย : Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. วิจิตรา หลวงอินทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม