แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : (Development Project on Hand Textile Products : Case Study at The Sustainable Agriculture communities, Ban Song Hong Nea, Nong Saeng District, Wapi Pathum, Mahasarakham Province)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปาริชาติ ศรีสนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม