แสดงความคิดเห็น (Comment)

ศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ สู่แนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

  • ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ สู่แนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Study of Local Wisdom of Natural Dyeing for the Development of Instructional Aids :A Case of Song Hong Nea Community Enterprise, Nong Saeng Sub-District, Wapi Pathum District, Mahasarakham Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ กัญจน์ชญา จันทรังษี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม