แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพยากรณ์ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มาจากความแปรปรวน

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพยากรณ์ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มาจากความแปรปรวน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพยากรณ์ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มาจากความแปรปรวน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่