แสดงความคิดเห็น (Comment)

บรรษัทภิบาลและคุณภาพกำไร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

  • ชื่อผลงานวิจัย : บรรษัทภิบาลและคุณภาพกำไร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : บรรษัทภิบาลและคุณภาพกำไร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่