แสดงความคิดเห็น (Comment)

Learning Center for Local Wisdom Recovering through the Sustainable Tourism

  • ชื่อผลงานวิจัย : Learning Center for Local Wisdom Recovering through the Sustainable Tourism
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ศูนย์เรียนรู้เพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่