แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนาและการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนาและการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนาและการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่