แสดงความคิดเห็น (Comment)

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และการต่อยอดภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนา

  • ชื่อผลงานวิจัย : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และการต่อยอดภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และการต่อยอดภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนา
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่