แสดงความคิดเห็น (Comment)

การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids capsinoids และ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวและลดความเผ็ดร้อน

  • ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids capsinoids และ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวและลดความเผ็ดร้อน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids capsinoids และ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวและลดความเผ็ดร้อน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อุทัย วิชัย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร