แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี - นายวสวัตติิ์ อินทรานุสรณ์

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี - นายวสวัตติิ์ อินทรานุสรณ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี - นายวสวัตติิ์ อินทรานุสรณ์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เมธา รัตนากรพิทักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร