แสดงความคิดเห็น (Comment)

การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (นายวีระ พันอินทร์)

  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (นายวีระ พันอินทร์)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (นายวีระ พันอินทร์)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สมชาย มณีวรรณ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร