แสดงความคิดเห็น (Comment)

การวิจัยพลังงานในอาคาร (ฺBuilding Energy Research) ทุนปริญญาเอก - น.ส.ดารารัตน์ ทองดี

  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยพลังงานในอาคาร (ฺBuilding Energy Research) ทุนปริญญาเอก - น.ส.ดารารัตน์ ทองดี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การวิจัยพลังงานในอาคาร (ฺBuilding Energy Research) ทุนปริญญาเอก - น.ส.ดารารัตน์ ทองดี
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สมชาย มณีวรรณ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร