แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 19 - น.ส.พรพิมล บริวัน

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 19 - น.ส.พรพิมล บริวัน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 19 - น.ส.พรพิมล บริวัน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. นรินทร์ เพชร์โรจน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร