แสดงความคิดเห็น (Comment)

Physicochemical characterization of lycopene-loaded nanostructured lipid carrier formulations for topical administration

  • ชื่อผลงานวิจัย : Physicochemical characterization of lycopene-loaded nanostructured lipid carrier formulations for topical administration
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Physicochemical characterization of lycopene-loaded nanostructured lipid carrier formulations for topical administration
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่