แสดงความคิดเห็น (Comment)

Kaempferia mahasarakhamensis, a new species from Thailand