แสดงความคิดเห็น (Comment)

โปรติโอมิกส์และการแสดงออกของยีนในตับและลำไส้ของปลานิลที่ตอบสนองต่อแหล่งไขมันในอาหาร