แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในโครีดนม

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในโครีดนม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในโครีดนม
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ แพงคำ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี