แสดงความคิดเห็น (Comment)

การประเมินประสิทธิภาพอิลิซิเตอร์ในการชักนำความต้านทานต่อโรคหัวเน่า (Cassava root rot disease: CRRD) ของมันสำปะหลัง