แสดงความคิดเห็น (Comment)

โนดแบบแบ่งสี่ส่วนที่สื่อสารสองทางเต็มอัตราสำหรับเครือข่ายไร้สาย