แสดงความคิดเห็น (Comment)

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ

  • ชื่อผลงานวิจัย : การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Change of the The Royal-initiated Pak Phanang River Basin Development, Nakhon Sri Thammarat: Water Resources Aspect
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์