แสดงความคิดเห็น (Comment)

คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ชื่อผลงานวิจัย : คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : WATER QUALITY OF ROOF RAINWATER HARVESTING SYSTEM IN THAMYAI, THUNG SONG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ปนัดดา พิบูลย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์